П Р О Т О К О Л

Гр. Каварна, 20.03.2019 г.

 

Каварненски  районен съд, в публично съдебно заседание  на  двадесети март през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                 Съд. заседатели:  

                                                                                      

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА сложи за разглеждане

НОХД № 58 по описа за 2019  година,   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА.

            ОБВИНЯЕМИЯТ И.Г.С. редовно призован се явява лично и с назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. Г.Г. ***.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА – Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. – Не са налице пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото         

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

И.Г.С., ЕГН: **********, роден  на *** г. в гр. ***, български гражданин,  с основно образование, неженен, не работи, осъждан, живущ ***, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.С.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Г. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат Г.Г.  - защитник на обвиняемия И.Г.С. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 75/2018 г. по описа на Районно управление  гр. Шабла за извършено от обвиняемия  престъпление по чл. 211, пр. 2 във вр. с чл. 209 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. «а» и «б» от НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА -  Госпожо Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Г.-  Госпожо Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ И.С.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 75/2018 г. по описа РУ гр. Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА – Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Г.С. се признава за виновен в това, че на 27.10.2018 г. в гр. *** в условията на опасен рецидив с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у А.И.К.от с. Б., че ще му продаде евтино дизелово гориво на цена по един лев на литър и с това му причинил имотна вреда в размер на 200 лв. – престъпление   по чл. 211, пр. 2 във вр. с чл. 209 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. «а» и «б» от НК.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на обвиняемият И.Г.С. да се определи съответно наказание с приложението на чл. 55 ал.  1 т. 1 от НК, като му се определи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, което следва да бъде търпяно ефективно при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. „б“ от ЗИНЗС.

Направени по досъдебното производство разноски няма.

Причинени имуществени вреди в размер на 200 лв. са възстановени /л. 53 и 54 по делото – протокол за доброволно предаване и разписка/.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА – БЕЛЧЕВА ………………                            

 

АДВОКАТ: Г.А.Г.            ………………

 

ОБВИНЯЕМ: И.Г.С.           ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 75/2018 г. по описа на РУ гр. Шабла лично и представляван  от защитника си адв. Г.Г. ***, по силата на което обвиняемият И.Г.С., ЕГН: **********, роден  на *** г. в гр. ***, български гражданин,  с основно образование, неженен, не работи, осъждан, живущ ***, тел. ***  се признава за виновен в това, че на 27.10.2018 г. в гр. *** в условията на опасен рецидив с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у А.И.К.от с. Б., че ще му продаде евтино дизелово гориво на цена по един лев на литър и с това му причинил имотна вреда в размер на 200 лв., поради което и на основание  чл. 211, пр. 2 във вр. с чл. 209 ал. 1 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. «а» и «б» във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага наказание 3 (три) месеца ”Лишаване от свобода”,  което следва да бъде търпяно ефективно  при строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. „б“ от ЗИНЗС.                                                                       

 

ПРЕКРАТЯВА  производство по НОХД № 58/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.10  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.03.2019 г.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: