П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 28.03.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и осми март  през две хиляди и осемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 64  по описа за 2018 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Стефан ПЕНЧЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.И.Т. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.В. от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

И.И.Т.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование,  безработен, неженен, осъждан, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Т.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. В. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.В.  - защитник на обвиняемия И.И.Т. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 88/2017 г. по описа на Районно управление  гр. *** за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343б ал. 3 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Т.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 88/2017 г. по описа РУ гр. *** доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. В.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Т. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ И.И.Т.  се признава за виновен в това, че на ***.2017 г. в гр. ***, по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” с рег. № ***след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис (марихуана) с активна съставка тетрахидроканабинол, уставовено по надлежния ред чрез съдебно-химическа експертиза № Е-017/09.02.2018 г.  на Лаборатория по химико-токсикологични изследвания към ВМА – МБАЛ Варна - престъпление по чл. 343б ал. 3  от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от обвиняемия И.И.Т. *** с ЕГН: ********** престъпление  по чл. 343б ал. 3 от НК да му бъдат наложени в съответствие с разпоредбите на чл. 381 ал. 4 от НПК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК следните наказания:

- „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца при общ режим (на основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС);

- „ГЛОБА“ в размер на 300 (триста) лв.;

- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година на основание чл. 343г от НК

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от ***.2017 г.

От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

Разноските по настоящото производство в размер на 256.22 лв., платими по сметка на ОД на МВР гр. Добрич да се възложат на основание разпоредбата на чл. 189 ал. 3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР:СТЕФАН ПЕНЧЕВ                                .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.П.В.    ………………

 

ОБВИНЯЕМ: И.И.Т.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 88/2017 г. по описа на РУ гр. ***  лично и представляван  от защитника си адв. С.В. от ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ И.И.Т.,  ЕГН: **********, роден на *** ***,  с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, българин,  със средно образование,  безработен, неженен, осъждан, тел. *** се признава за виновен в това, че на ***.2017 г. в гр. ***, по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” с рег. № ***след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис (марихуана) с активна съставка тетрахидроканабинол, уставовено по надлежния ред чрез съдебно-химическа експертиза № Е-017/09.02.2018 г.  на Лаборатория по химико-токсикологични изследвания към ВМА – МБАЛ Варна, поради което и на основание чл. 343б ал. 3  от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му налага следните наказания:

- „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца при общ режим (на основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС);

- „ГЛОБА“ в размер на 300 (триста) лв.;

- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1 (една) година на основание чл. 343г от НК

На основание чл. 59 ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от ***.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обвиняемия И.И.Т.  да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Добрич направените по делото разноски  в размер на 256,22 (двеста петдесет и шест лева двадесет и две стотинки) лв., както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 64/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 13.45 часа.

Протоколът е изготвен на 28.03.2018 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: