П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 20.03.2017 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на двадесети март през две хиляди и седемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: СТЕФАН ПЕНЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 67 по описа за 2017 г.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Д.Я. - редовно призован,  се явява лично и се представлява от адв.Г.Д. от ДАК, надлежно упълномощен в хода на досъдебното производство.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от  Прокурор Стефан Пенчев. 

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Д.Д.Я. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен и  настоящ адрес ***, със средно професионално  образование, охранител в РПК „С.“ К., женен, неосъждан, ЕГН:**********, тел.:***

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Д.Я. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.Д.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между  Стефан Пенчев –  Прокурор в РП гр.Каварна и адвокат Г.Д.  - защитника на обвиняемия Д.Д.Я., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване ДП №9/2017 г. по описа на Районно управление гр.Каварна за извършено от обвиняемия престъпление по чл.343б, ал.1  от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите, с оглед настъпване на предвидените последици. Считаме, че наказанията са адекватни както на извършеното деяние, така и с оглед личността на дееца. Обвиняемият е неосъждан. Наказанието глоба е съответно на имотното състояние на обвиняемия, а лишаването от правоуправление е съобразено с установената концентрация на алкохол в кръвта на обвиняемия.

АДВ.Д.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите, а наказателното производство да прекратите.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по досъдебно  производство №9/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Д.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Д.Я.  се признава за виновен в това, че на 03.02.2017 г. в гр.Каварна, по ул.“България“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „П.***“ с рег.№ **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,64 промила, установено по надлежния ред  престъпление по чл.343б, ал.1  от НК.  

Страните се споразумяват за  извършеното престъпление на  обвиняемия Д.Д.Я.   да се определят следните  наказания:

-„лишаване от свобода“   за срок от    3 (три) месеца,  изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК;

-„глоба“ в размер на 200 (двеста) лева;

-„лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1(една) година и 2 (два)  месеца, на основание чл.343г от НК.

          На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 03.02.2017 г.

          От престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди и по досъдебното производство няма веществени доказателства.

          Разноските по настоящото производство в размер на 25,00 лева да се възложат на основание чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ:                   ...............................

 

АДВОКАТ: Г.Д.          ................................

 

ОБВИНЯЕМ: Д.Д.Я.    ................................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна, от една страна и обвиняемия по ДП № 9/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна, лично и представляван от защитника си адв.Г.Д. от ДАК, по силата на което, обвиняемият Д.Д.Я., роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен и  настоящ адрес ***, със средно професионално образование, охранител в РПК „С.“ К., женен, неосъждан, ЕГН:**********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 03.02.2017 г. в гр.Каварна, по ул.“България“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „П.***“ с рег.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,64 промила, установено по надлежния ред  престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради  което и на основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА следните наказания: „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК; „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева; „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 1(една) година и 2 (два)  месеца, на основание чл.343г от НК.

          На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 03.02.2017 г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) се възлагат на обвиняемия, платими по сметка на МБАЛ „Св.Анна Варна” АД, както и 5,00 лева в полза на бюджета  на съдебната власт по сметка на Районен съд Каварна, в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.03.2017 г.

 

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                 СЕКРЕТАР: