П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 16.03.2017 г.

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на шестнадесети  март през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА                сложи на разглеждане  

НОХД №68  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Каварна редовно призована, се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Л.Я. редовно призован, се явява лично и се представлява от адв.К.И. ***, редовно упълномощен по БП №25/2017г.  по описа на РУ Каварна.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРА - Да се даде ход на делото.

АДВ.И.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ  на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Е.Л.Я. -  ЕГН:**********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, Щ. български гражданин, неженен, живее на семейни начала, без образование,  осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Я.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.И. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева прокурор при Районна прокуратура  гр.Каварна и адвокат К.И.  - защитник на обвиняемия Е.Л.Я.   споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване  на БП №25/2017 г. по описа на Районно управление  гр.Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл.343в, ал. 2 във вр. с ал.1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРА  -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.И.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемият  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ   Е.Я.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл.283 от НПК прочита приложените по БП № 25/2017 г. по описа РУ гр.Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРА  - Няма да сочим други доказателства.

АДВ.И.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Я.  - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.Л.Я.   се признава за виновен в това, че  на 22.02.2017 г. в с.Б. общ.Каварна по ул. „Първа“ управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка“П.“, модел „Б.“, с рег. ***, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС,  в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0283-000082/2016 г. на РУ Каварна, влязло в законна сила  на 12.07.2016 г. за управление на МПС,  без да притежава съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1  от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия Е.Л.Я.    престъпление  по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1, във вр. с  чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде определено следното наказание: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 3 (три)  месеца, което следва да бъде търпяно ефективно,  на основание чл.60 от ЗИНЗС,  при строг режим на основание чл.61 от ЗИНЗС.

На основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага наказанието „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Направени по делото разноски няма.

Причинени имуществени вреди - няма.

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА               .……………..                             

 

АДВОКАТ: К.И.                                           ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Е.Л.Я.                            ……………….

 

 

СЪДЪТ след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемият    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382, ал.7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр.Каварна от една страна и обвиняемия  по БП №25/2017 г. по описа на РУ гр.Каварна  лично и представляван  от защитника си адв.К.И. ***, по силата на което Е.Л.Я.,  ЕГН:**********, роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***,      Щ.  български гражданин, неженен, живее на семейни начала, без образование,  осъждан  се признава  за виновен в това, че  на 22.02.2017 г. в с.Б.  общ.Каварна, по ул. „Първа“ управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „П.“, модел „Б.“, с рег. ***, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС,  в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0283-000082/2016 г. на РУ Каварна, влязло в законна сила  на 12.07.2016 г. за управление на МПС,  без да притежава съответното свидетелство за управление,  поради което на основание  чл.343в, ал.2 във вр. ал.1, във вр. с  чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде определено  наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 3 (три)  месеца, което следва да бъде търпяно ефективно, на основание чл.60 от ЗИНЗС, при строг режим на основание чл.61 от ЗИНЗС.

На основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага наказанието „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №68/2017 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 11.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 16.03.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: