П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 18.01.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на осемнадесети януари през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 7  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Районния прокурор Галин ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.А.И. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. С.Д. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл.272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

В.А.И.,  ЕГН: **********,***, български гражданин,  българин, с начално образование,  неженен, неосъждан, тел. № ****.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.И.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Галин Гавраилов  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат С.Д.  - защитник на обвиняемия В.А.И. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 169/2016г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 308 ал. 2 предл. 9 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и 4 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Д.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ В.И. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 169/2016г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.И. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ В.А.И.,  ЕГН: **********,***, български гражданин,  българин, с начално образование,  неженен, неосъждан, тел. № **** се признава за виновен в това, че за периода 29.02.2012 г. до 28.06.2013 г. в гр. Каварна, в съучастие като подбудител и помагач на неустановено по делото лице, като го е улеснил и склонил в извършване на престъплението чрез предаване на своя снимка, лични данни и заплащане е преправил съдържанието на официален документ чрез смяна на снимката и данните на свидетелство за управление на превозно средство: Свидетелство за управление на МПС № ****, издадено на **** г. от ОДМВР Добрич на името на М.М.В. с цел да бъде използвано - престъпление по чл. 308 ал. 2 предл. 9 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и 4 от  НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

Приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият В.А.И. е извършил деянието, в което е обвинен.

Деяниято е извършено умишлено.

За извършеното престъпление  по чл. 308 ал. 2 предл. 9 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и 4 от  НК на В.А.И. да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, което изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с 3 /три/ годишен изпитателен срок.

Направените по делото разноски да бъдат поети от обвиняемия.

Веществени доказателства – преправено свидетелство за управление на МПС № **** по описа на делото, което на основание чл. 53 ал. 2 б. „а“ от НК да се отнеме в полза на Държавата и да бъде изпратено на ОДМВР Добрич за унищожаване.

Причинени имуществени вреди – Няма.

Мярка за неотклонение – не е наложена.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                  .……………..                             

 

АДВОКАТ: С.Д.                                     ………………

 

ОБВИНЯЕМ: В.А.И.            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по ДП № 169/2016г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. С.Д. ***, по силата на което В.А.И. се признава за виновен в това, че за периода 29.02.2012 г. до 28.06.2013 г. в гр. Каварна, в съучастие като подбудител и помагач на неустановено по делото лице, като го е улеснил и склонил в извършване на престъплението чрез предаване на своя снимка, лични данни и заплащане е преправил съдържанието на официален документ чрез смяна на снимката и данните на свидетелство за управление на превозно средство: Свидетелство за управление на МПС № ****, издадено на **** г. от ОДМВР Добрич на името на М.М.В. с цел да бъде използвано, поради което и на основание чл. 308 ал. 2 предл. 9 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 3 и 4 от  НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, което изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК направените по делото разноски  в размер на 37,87 лева (тридесет и седем лева осемдесет и седем стотинки) се възлагат на обвиняемия, платими  в полза на Държавата по сметка  на Районен съд Каварна, както и 5,00 лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 53 ал. 2 б. „а“ от НК отнема в полза на Държавата веществено доказателство – преправено свидетелство за управление на МПС № **** по описа на делото, записано в регистъра за веществени доказателства на РС Каварна за 2017 г. под № 1 и същото да бъде изпратено на ОДМВР Добрич за унищожаване.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 7/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

Протоколът е изготвен на 18.01.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: