Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  19.06.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на втори юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НОХД № 75/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

         С предложение по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК прокурор при Каварненска районна прокуратура предлага съдът да се произнесе по въпроса за възникналите затруднения,свързани с тълкуването на определение № 14/21.03.2017г. по НОХД № 75 по описа на РС гр.Каварна влязло в законна сила на 21.03.2017г.,в частта относно приложението на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС по отношение на осъденият Б.Я.Д..

 При изписване на определеното наказание и съответния режим по смисъла на чл.57 от ЗИНЗС съда е постановил наложеното наказание на Б.Я.Д. да бъде изтърпяно при първоначално строг режим.Началника на Затвора гр.Белене с писмо е сигнализирал РП гр.Каварна,че така определения режим на изтърпяване е постановен вп противоречие с разпоредбата на чл.57 от ЗИНЗС,като съобразно текста на чл.57 ал.1 т.3 осъденият следва да търпи определеното му наказание при първоначален „общ режим“.

         Възникналите затруднения свързани с тълкуването на определение № 14/21.03.2017г. по НОХД № 75 по описа на РС гр.Каварна влязло в законна сила на 21.03.2017г. относно режима на изтърпяване на наложеното на осъденият Б.Я.Д. наказание „лишаване от свобода“ са послужили като основание за сезиране на съда с настоящото предложение инициирано от Районна прокуратура гр.Каварна,допуснатата от съда грешка при определяне режима на изтърпяване  на наказанието лишаване от свобода следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,поради което е насрочено открито съдебно заседание.

         В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Каварна се явява и поддържа предложението по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

         Подсъдимият Б.Я.Д. редовно призован,не се явява,не се представлява.

Съдът след след като се запозна с доводите в предложението и съобрази становищата на страните в съдебно заседание,намира за уставовено следното:

С влязло в сила определение № 14/21.03.2017г. по НОХД № 75/2017г.по описа на Районен съд гр.Каварна Б.Я.Д. ЕГН **********,роден на 10..05.1975г. в гр.***,постоянен адрес-*** е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ месеца,което следва да бъде търпяно ефективно на основание чл.57 от ЗИНЗС при строг режим.

При изписване на определеното наказание и съответния режим по смисъла на чл.57 от ЗИНЗС съдът е постановил наложеното наказание на Б.Я.Д. да бъде изтърпяно при първоначално строг режим.Началника на Затвора гр.Белене с писмо е сигнализирал РП гр.Каварна,че така определения режим на изтърпяване е постановен в противоречие с разпоредбата на чл.57 от ЗИНЗС,като съобразно текста на чл.57 ал.1 т.3 осъденият следва да търпи определеното му наказание при първоначален „общ режим“.

Съдът счита,че внесеното предложение на Районна прокуратура гр.Каварна,с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК е основателно,с оглед възникналите затруднения свързани с тълкуването на определение № 14/21.03.2017г. по НОХД № 75 по описа на РС гр.Каварна влязло в законна сила на 21.03.2017г.,в частта относно приложението на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС по отношение на осъденият Б.Я.Д..

В случая не е налице подмяна на волята на страните по делото,изразена в сключеното между тях споразумение,а на неяснота във волята на съда,тъй като разпоредбата на чл.57 ал.1 т.2 от ЗИНЗС е категорична  и в конкретния случай се касае за допусната грешка,както от съда,така и от страните по делото,при определяне на режима на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

Същият пропуск следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,като следва да се уважи предложението на Районна прокуратура гр.Каварна

Водим от гореизложеното, и на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК,съдът

 

                                                Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в законна сила Определение № 14/21.03.2017г. по НОХД № 75/2017г. на РС гр.Каварна,като вместо израза –„при първоначален строг режим“,употребен в Определение № 14/21.03.2017г. по НОХД № 75/2017г. по описа на РС гр.Каварна ДА СЕ ЧЕТЕ-„при първоначален общ режим“.

Настоящото съдебно решение да се счита като неразделна част от Определение № 14/21.03.2017г. по НОХД № 75/2017г. на РС гр.Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………….