П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 21.03.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание   на двадесет и първи март през две хиляди и седемнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 75  по описа за 2017 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ   Б.Я.Д. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. К.К. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемия.

Б.Я.Д.,  ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. ***,  български гражданин, с постоянен адрес ***,  с начално образование,  неженен, живее на семейни начала, осъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия   в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Д.  - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова-Белчева –  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна и адвокат К.К. - защитник на обвиняемия Б.Я.Д. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БП № 31/2017 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемия   престъпление по чл. 343в ал. 2 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ -  Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия  разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  е  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Д. - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БП № 31/2017 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Д. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Б.Я.Д. се признава за виновен в това, че на 02.03.2017 г. в гр. Каварна по ул. „***“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. № *** без да притежава  съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0251-001473/22.08.2016 г. на Сектор „Пътна полиция“ гр. Добрич, ВЗС на 14.10.2016 г. за управление на МПС без да притежава съответното свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Деяниято е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия Б.Я.Д.  престъпление  по чл. 343в ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде определено следното наказание:

-  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, което следва да бъде търпяно  ефективно на основание чл. 57 от ЗИНЗС при строг режим.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК да не се налага наказанието „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

Направени по делото разноски няма.

Причинени имуществени вреди – няма.ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА               .……………..                             

 

АДВОКАТ: К.К.                                        ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Б.Я.Д.                            ……………….

 

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия   по БП № 31/2017 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представляван  от защитника си адв. К.К. ***, по силата на което Б.Я.Д. се признава за виновен в това, че на 02.03.2017 г. в гр. Каварна по ул. „***“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. № *** без да притежава  съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0251-001473/22.08.2016 г. на Сектор „Пътна полиция“ гр. Добрич, ВЗС на 14.10.2016 г. за управление на МПС без да притежава съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца, което следва да бъде търпяно  ефективно на основание чл. 57 от ЗИНЗС при строг режим.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 75/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 21.03.2017 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: