П Р О Т О К О Л

гр. Каварна 01.03.2016г.

 

 Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на първи март   през две хиляди и шестнадесета   година  в състав:

 

                                                                               Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  

                                                                               Съд. заседатели: 

 

при участието на секретар: А.М. 

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ                                            сложи за разглеждане

НОХД № 81по описа за 2016 година  докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  гр. Каварна, редовно призована, се представлява от  РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМАТА  С.Е.З., редовно призована,  се явява  лично, представлява се от назначения по ДП №144/08.07.2015г. по описа на РУ Каварна служебен защитник адв.М.К. ***.

СЪДЪТ по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  - Да се даде ход на делото.

АДВ.К.  - Няма пречки, моля   да  се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемата.

С.Е.З. - ЕГН**********, родена на ***г***, с настоящ адрес:***, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, безработна, начално образование, моб.тел.0896607388.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемата   и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП №144/08.07.2015г.  по описа  на РУ гр. Каварна между защитника на обвиняемата   С.Е.З. - адв.М.К. ***  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемата  С.Е.З.   – ЕГН**********, родена на ***г***, с настоящ адрес:***, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, безработна, начално образование на 08.07.2015г. в гр.Каварна, *** е продала акцизни стоки: 60 броя тютюневи изделия- навити цигари с филтър на стойност 22,50 лева и е държала акцизни стоки: тютюневи изделия – нарязани тютюневи листа на ивици /влакна/ с приблизителна ширина около 2,0 мм. - тютюн за ръчно свиване на цигари с тегло 8,680 килограма на стойност 303,80 лева, както и тютюневи изделия - 36 броя навити цигари с филтър на стойност 13,50 лева, всичко на обща стойност 339,80 лева – всички тютюневи изделия без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон : чл.2, т.2 от ЗАДС /„на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”,  чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС / „Тютюн за пушене / за лула и цигари/ е : тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка”/,  чл.28, ал.1 от ЗТТИ / „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25.”/, вр. чл.25, ал.1 от ЗТТИ / „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”/, като случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК на С.Е.З. с ЕГН********** ***»*** да се определи следното наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.1  от НК  - “Лишаване от свобода”, в размер на 3 /три/ месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено изтърпяването на така наложеното наказание с 3 /три/ годишен изпитателен срок.

Налага и „Глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

Направени по делото разноски – 169,96 лева да се поемат от обвиняемата.

Веществени доказателства: Оставени на съхранение в склада за веществени доказателства на РУ-Каварна.

1. 8,680кг.нарязан тютюн за пушене-/ 2 найлонови торби съответно от 4,668 и 4,012кг/

2. 3 броя полиетиленови торби със 60 броя навити цигари.

3.1 брой торба с 36 броя навити цигари.

            4.1 брой торбичка с нарязан тютюн с надпис L&M-найлонови пликчета.

на съхранение в РУП-Каварна на основание чл.234 ал.3 от НК да се отнемат в полза на държавата и да се изпратят на Агенция Митници за унищожение.

Веществените доказателства : Оставени на съхранение в склада за веществени доказателства на РУ-Каварна.

1.5 броя кутии с гилзи за цигари с надпис „Golden filter

2. 1 брой дървена подложка

3. 21 броя Празни пликове  за поставяне на насипен тютюн с надпис L&M 4. 2 броя метални цилиндрични кутии с диаметър 15см. и височина 30см.

Да се върнат С.Е.З. с ЕГН********** ***»***.

Веществените доказателства оставени на съхранение в склада за веществени доказателства на РУ-Каварна.– 4 броя машинки за навиване на цигари, на основание чл.53 ал.1 б.»а» от НК се отнемат в полза на държавата, тъй като принадлежат на виновния и са послужили за извършване на престъплението.

Причинени имуществени вреди – няма.

 

           

   

РАЙОНЕН ПРОКУРОР  – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.К. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитната  ми се признава за виновна, разбира последиците от споразумението, съгласна е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

 

ОБВИНЯЕМАТА  С.Е.З.   заяви, че разбира в какво е обвинена, признава се за виновна, разбира последиците от споразумението и е съгласна    с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

    РАЙОНЕН ПРОКУРОР:                                       ЗАЩИТНИК:

                         (ГАЛИН ГАВРАИЛОВ)                           (АДВ.М.К.)

 

                                                                                        ОБВИНЯЕМА:

                                                                                                 (С.З.)

                                                                                 

                                         

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ОБВИНЯЕМАТА  С.Е.З.  – ЕГН**********, родена на ***г***, с настоящ адрес:***, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, безработна, начално образование се признава за виновна  за това, че  на 08.07.2015г. в гр.Каварна, *** е продала акцизни стоки: 60 броя тютюневи изделия - навити цигари с филтър на стойност 22,50 лева и е държала акцизни стоки: тютюневи изделия – нарязани тютюневи листа на ивици /влакна/ с приблизителна ширина около 2,0 мм., - тютюн за ръчно свиване на цигари с тегло 8,680 килограма на стойност 303,80 лева, както и тютюневи изделия - 36 броя навити цигари с филтър на стойност 13,50 лева, всичко на обща стойност 339,80 лева. Всички тютюневи изделия са без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон:  чл.2, т.2 от ЗАДС/ „на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”,  чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС / „Тютюн за пушене /за лула и цигари/ е : тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка”/,  чл.28, ал.1 от ЗТТИ / „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25.”/, вр. чл.25, ал.1 от ЗТТИ / „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”/, като случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК.

За извършеното от обвиняемата   С.Е.З. престъпление по чл.234, ал.1 от НК Съдът й  определя  наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.1  от НК  - “Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца,  като на  основание чл.66 ал.1 от НК  отлага  изтърпяването на така наложеното наказание с 3/три/ годишен изпитателен срок.

и  наказание  „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/ лева.

Веществените  доказателства оставени на съхранение в склада за веществени доказателства на РУ-Каварна, както следва: 1. 8,680кг.нарязан тютюн за пушене-/ 2 найлонови торби съответно от 4,668 и 4,012кг/; 2. 3 броя полиетиленови торби със 60 броя навити цигари; 3.1 брой торба с 36 броя навити цигари;  4.1 брой торбичка с нарязан тютюн с надпис L&M-найлонови пликчета  на основание чл.234 ал.3 от НК  да се отнемат в полза на държавата и да се изпратят на Агенция Митници за унищожение.

Веществените доказателства оставени на съхранение в склада за веществени доказателства на РУ-Каварна, както следва: 1.5 броя кутии с гилзи за цигари с надпис „Golden filter“; 2. 1 брой дървена подложка; 3. 21 броя Празни пликове  за поставяне на насипен тютюн с надпис L&M 4. 2 броя метални цилиндрични кутии с диаметър 15см. и височина 30см.  да   се върнат на обвиняемата С.Е.З. с ЕГН********** ***-ти Септември №27.

Веществените доказателства  оставени на съхранение в склада за веществени доказателства на РУ-Каварна, както следва:  4 броя машинки за навиване на цигари, на основание чл.53 ал.1 б.»а» от НК се отнемат в полза на държавата и да бъдат предадени на НАП гр.Варна, тъй като принадлежат на виновния и са послужили за извършване на престъплението.

На основание чл.189,   ал.3  от НПК обвиняемата С.Е.З.    следва да заплати по сметка на КРС направените по делото разноски в размер на 169,96лв.(сто шестдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки).

 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание  чл.382, ал.7, вр.чл.24, ал.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №81/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з. на 01.03.2016г., което приключи в 13.45 часа.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                               

                                                                                

                                                                                СЕКРЕТАР: