П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 25.04.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание  на двадесет и пети април през две хиляди и деветнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 85  по описа за 2019 година, докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.К.Ц. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. И.И. ***.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Да се даде ход на делото.

АДВ. И. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемите.

Т.К.Ц., ЕГН: **********, роден на *** ***, с  настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, осъждан, реабилитиран, тел. ***.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.Ц. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. И. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова - Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна  и адвокат И.И. – защитник на обвиняемия Т.К.Ц. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на БПП № 70/2019 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемите   престъпление по чл. 296 ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. И. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  са  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.Ц.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по БПП № 70/2019 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. И.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.Ц. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.К.Ц., ЕГН: **********, роден на *** ***, с  настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, осъждан, реабилитиран, тел. *** се признава за виновен в това, че  на на ***.2019 г. в гр.*** не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие  № 9 от 25.10.2018 г., издадена от Районен съд гр. Каварна по Гр. д. № 569/2018 г. и Решение № 193/25.10.2019 г., с която Т.К.Ц. е отстранен от жилище, намиращо се в гр. ***, ул. »***» № ** за срок от 12 месеца  и му се забранява да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти на Й.К.И. на разстояние не по-малко от 5 метра, като  е приближил на по-малко от 5 метра Й.К.И., като  и проникнал в жилището й, в което живеела -престъпление по чл. 296 ал. 1 от НК.

Страните се споразумяха, че за извършеното престъпление на Т.К.Ц.  следва да се определи съответно наказание с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. ”б” от НК както следва:

- „Пробация”

на основание чл. 42 а ал. ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки –

т. 1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 8 (осем) месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично

т. 2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 8 (осем) месеца.

Причинените с престъплението имуществени вреди – няма

         Направените по досъдебното производство разноски – няма. 

        

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                   ..……………..                             

 

АДВОКАТ: И.И.                                  ………………

 

ОБВИНЯЕМ: Т.К.Ц.  ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия по БПП № 70/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявани  от защитниците си адв. И.И. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.К.Ц., ЕГН: **********, роден на *** ***, с  настоящ адрес ***, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, осъждан, реабилитиран, тел. *** се признава за виновен в това, че  на на ***.2019 г. в гр.*** не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие  № 9 от 25.10.2018 г., издадена от Районен съд гр. Каварна по Гр. д. № 569/2018 г. и Решение № 193/25.10.2019 г., с която Т.К.Ц. е отстранен от жилище, намиращо се в гр. Каварна, ул. »***» № 13 за срок от 12 месеца  и му се забранява да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти на Й.К.И. на разстояние не по-малко от 5 метра, като  е приближил на по-малко от 5 метра Й.К.И., като  и проникнал в жилището й, в което живеела, пораде което и на основание чл. 296 ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. б от НК му налага наказание «Пробация» със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42 а ал. ІІ т. 1 и 2 от НК Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“ за срок от 8 (осем) месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично

-          „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 8 (осем) месеца.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 85/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 15.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.04.2019 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: