П Р О Т О К О Л

           гр. Каварна 15.03.2016г.

 

 Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  петнадесети март    през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                                                                          Председател:  ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                                                        

при участието на секретар: А.М.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА                      сложи за разглеждане

НОХД №87  по описа за 2016 година   докладвано от Районния съдия.

На именното  повикване в 12.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАВАРНА, редовно призована, представлява се от ПРОКУРОР ПРИ КРП КОСТАДИНОВА

ОБВИНЯЕМИЯТ   S.B. (С.Б.), редовно призован, явява се лично, воден от органите на ОЗ „Охрана” гр.Добрич, представлява се от адв.М.К. от ДАК, назначена за служебен защитник по НП №18/2016г. по описа на РУ Шабла.

ПРЕВОДАЧЪТ  М.П.Ф., редовно призована, явява се лично.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРА -  Няма процесуални пречки, моля  да  се даде ход на делото.

АДВ.К.     -  Няма пречки, моля  да  се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание  чл. 142, ал. 1 от НПК НАЗНАЧАВА за преводач на обвиняемия S.B. (С.Б.) М.П.Ф., който да извършва превод  от английски   на български език и обратно.

СЪДЪТ снема самоличността на преводача, като му разясни отговорността по чл. 291 от НК.

М.П.Ф.  -   ЕГН **********, адрес ***.

Преводача заяви, че е запознат   с отговорността  и обещава да даде  верен превод.

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

S.B. (С.Б.), роден на ***г. в населено място ****, А.с а. паспорт ***** издаден на ***. с валидност до ***., гражданин на А.,  неосъждан.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл.274 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл.275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  НП №18/2016г.  по описа  на  РУ гр.Шабла  между защитника на обвиняемия S.B. (С.Б.)  адв.М.  К. ***   и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият  S.B. (С.Б.), роден на ***г. в населено място ****, А. с а. паспорт ***** издаден на ***. с валидност до ***., гражданин на А.,  неосъждан   на 10.03.2016 г. в землището на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, между 5 и 6 гранични пирамиди, излязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места -  престъпление по чл.279,  ал.1 от НК.

Страните се споразумяха ,че за извършеното престъпление на обвиняемия

S.B. (С.Б.) следва да се определи съответно наказание предвидено  по чл.279 ал.1от НК  - 6 месеца  (шест)  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от 3 години (три) И 

ГЛОБА в размер на 100 лeва (сто).

На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК приспада времето,  през което по отношение на обвиняемия е била определена мярка за неотклонение ”задържане под стража”, считано от  12.03.2016г.               

Причинените имуществени вреди от престъплението няма.                                                                

Направените по досъдебното производство разноски в размер на 60 лева за

преводач  да се заплатят от  обвиняемият.

         Веществени доказателства –няма.

  

         ПРОКУРОРА – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

 

         АДВ.К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

 

        ОБВИНЯЕМИЯТ    S.B. (С.Б.) заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

    ПРОКУРОР ПРИ КРП:                                        ЗАЩИТНИК:

    (БОНКА КОСТАДИНОВА)                                       (АДВ.М.К.)

 

                                                                                       ОБВИНЯЕМ:

                                                                                             (S.B.)

                                                                                                                                                                                               (С.Б.)  

 

                                                                                       ПРЕВОДАЧ:

                                                                                                    (М.Ф.)

 

СЪДЪТ

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача М.П.  Ф.   възнаграждение в размер от 30,00 лева, платими от бюджета на съда.

            Издаде се служебна бележка.

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ S.B. (С.Б.), роден на ***г. в населено място ****, А. с а. паспорт ***** издаден на ***. с валидност до ***., гражданин на А.,  неосъждан, с адрес  ****, А., кв. P., ул. V.  се признава за виновен, че на 10.03.2016 г. в землището на с. Дуранкулак, общабла, обл.Добрич, между 5-а и 6-а гранични пирамиди, излязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места -  престъпление по чл. 279,  ал.1 от НК.

За извършеното престъпление от обвиняемия  S.B. (С.Б.) на основание   по чл.279, ал.1 от НК Съдът му определя следните наказания:

–„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 6 (шест) месеца, изпълнението на което да се отложи за срок от 3 (три) години, на основание чл.66, ал.1 от НК;

– „ГЛОБА“ в размер на 100 (сто) лева.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието  приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан,  считано от 12.03.2016 г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 90,00 (деветдесет)  лева се възлагат на  обвиняемия   S.B. (С.Б.), платими  по сметка на РС Каварна, в полза на Държавата.

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл.382, ал.7, вр.чл.24, ал.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №87/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в  12.15 часа.

 

                

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:          

 

                                             

                                                                                                         СЕКРЕТАР: