П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 27.05.2016 година

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  двадесет седми  май  през две хиляди и шестнадесета    година в състав:

 

                                                                                   Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                                    Съд. заседатели:   

                                                                                                                                                              

при участието на секретаря: А.М.  

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА   сложи за разглеждане

НОХД № 88 по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.30  часа се явиха:

 

            РАЙОННА  ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява  от  Прокурор  КОСТАДИНОВА.

ПОДСЪДИМИЯТ З.И.Л. редовно призован  се явява лично и с назначеният служебен защитник адв. К.И. ***.

ПОСТРАДАЛИЯТ „Енерго Про Мрежи“ АД редовно призован не се представлява.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Няма процесуални пречки.   Моля  да се даде ход на делото.

            АДВ. И.  – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,  като взе предвид,  че са налице процесуалните  предпоставки  за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на подсъдимия.

З.И.Л. -  ЕГН:**********, роден на ***г.в гр.П., живущ ***, настоящ адрес ***, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан. 

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК във вр. с чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдмия   и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

ПРОКУРОРЪТ  – Господин Председател на  основание чл. 384 от НПК сме постигнали споразумение, което сме депозирали пред Вас.

АДВ. И.  -  Господин Съдия,  действително  между страните се  постигна   споразумение,  което сме   депозирали   пред Вас.

СЪДЪТ, след като се запозна с предложеното споразумение намира, че същото е процесуално допустимо, доколкото искането е заявено преди приключване на съдебното следствие, отговаря на изискванията на закона, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на чл. 384 и следващите от НПК.

ПРИЕМА и прилага към материалите по делото представената от РУ Каварна  криминалистическа регистрация на лицето З.И.Л..

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 256/2015г.  по описа  на РУ  гр.Каварна между защитника на подсъдимия З.И.Л. - адв. К.И. ***  и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимият З.И.Л. с  ЕГН: ********** *** осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа,  собственост на „Енерго Про Мрежи„ АД, като извършил директно присъединяване с електрически проводник към проводник на електрически стълб, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -  престъпление по чл.234в,  ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За извършеното престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК  на З.И.Л.  да му се определи следното наказание: „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца,  като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години и „Глоба“ в размер на  100   (сто)  лева.

 На основание чл. 25, ал. 1  във вр. с чл.23, ал.1 от НК да се  определи  едно общо, най-тежко наказание между наложените му наказания по настоящото НОХД № 88/2016г. на КРС „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца,  като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години и определеното му наказание по НОХД № 291/2015г., присъда № 1/2016г. на РС  Каварна, ВЗС на 26.01.2016г.  „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от  2 (две) години,      а именно:

 ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 (три) години

и  „ГЛОБА” в размер на 100 (сто)  лева.

Направени по делото разноски –  няма.

Веществени доказателства – приспособление от кабели с различно сечение, захванати един за други, направен дълъг кабел около 13м от кабелите били в различни цветове - бял,син,кафяв и черен, като белият кабел е по-дебел от останалите. Кабелът е захванат с тел и увит към дървена пръчка, в края изкривена като кука-  на съхранение в РУ-Каварна/ съгласно приемно- предавателен протокол от 13.11.2015г./. на основание чл. 53, ал. 1, б. ”а” от НК да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.

Причинени имуществени вреди – няма.

 

ПРОКУРОРЪТ  – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. И.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯТ З.И.Л.  заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

      ПРОКУРОР РП:                                              ЗАЩИТНИК:

             (БОНКА КОСТАДИНОВА)                                    (АДВ. К. И.)

                                                                                     

                                                                                               ПОДСЪДИМ:

                                                                                                   (З.Л.)

                                                                                                                 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл.384 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ПОДСЪДИМИЯТ З.И.Л. -  ЕГН: **********, роден на ***г.в гр.П., живущ ***, настоящ адрес ***, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан се признава за виновен, че  на 12.11.2015г. в с.Б., общ.К. *** осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа,  собственост на „Енерго Про Мрежи„ АД, като извършил директно присъединяване с електрически проводник към проводник на електрически стълб, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -  престъпление по чл.234в,  ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК  на подсъдимия З.И.Л. Съдът   му  определя  наказание  „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца,  като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание отлага  за срок от 3 (три) години

и „Глоба“ в размер на  100   (сто)  лева.

 На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК определя едно общо, най- тежко наказание на подсъдимия З.И.Л. между така наложените  наказания по НОХД № 88/2016г. по описа на  РС Каварна „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца,  като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание е  отложено за срок от 3 (три) години  и „глоба“ в размер на 100 лева  и  по НОХД № 291/2015г., присъда № 1/2016г. по на РС  Каварна, ВЗС на 26.01.2016г.  „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание е  отложено за срок от  2 (две) години, а именно  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание отлага  за срок от 3 (три) години  и  „ГЛОБА” в размер на 100 (сто)  лева, 

На основание чл. 53, ал. 1, б. “а“ от НК отнема в полза на Държавата  веществени доказателства – приспособление от кабели с различно сечение, захванати един за други, направен дълъг кабел около 13м от кабелите били в различни цветове - бял,син,кафяв и черен, като белият кабел е по-дебел от останалите. Кабелът е захванат с тел и увит към дървена пръчка, в края изкривена като кука,   на съхранение в РУ-Каварна /съгласно приемно- предавателен протокол от 13.11.2015г./,   записани под № 1/2016г. в регистъра за веществени доказателства  на КРС.

След влизане  на определението в сила  отнетите   в полза на държавата веществени  доказателства   да бъдат  унищожени, като вещ  с незначителна стойност съгласно чл. 8, ал. 2 от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенцията  за държавни вземания и ВСС.

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №88/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з. на 27.05.2016г., което приключи в 10.45  часа.

 

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                          СЕКРЕТАР: