П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 19.01.2017 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД на деветнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                          Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                                                       Съдебни заседатели:

Секретар: А.М.

Прокурор: СТЕФАН ПЕНЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия НОХД № 9 по описа за 2017 г.

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ К.И.К. - редовно призован, се явява лично и се представлява от адв.К.С. ***,  надлежно назначен за служебен защитник  в хода на досъдебно производство  № 53/2016 г. по описа на РУ гр.Шабла.

КАВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, се представлява от Прокурор Стефан Пенчев.  

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

К.И.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен  адрес ***, със  средно-специално образование, *****, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

СЪДЪТ разясни правата на обвиняемия в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.И.К. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Съдът запита страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.С.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Стефан Пенчев  – Прокурор при РП Каварна и адвокат К.С.  - защитника на обвиняемия К.И.К., споразумение по реда на чл.381 от НПК, постигнато след приключване ДП №53/2016 г. по описа на Районно управление гр.Шабла за извършено от обвиняемия престъпление по чл.144, ал.3, във вр. с ал.1 от НК.

СЪДЪТ запита страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ.С.: Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Правим корекция на адреса. К.И.К. е с адресна регистрация в гр.Д., ул.“к.А.“ №***. На този адрес  моля да бъде изтърпяно наказанието, а не на адрес ***. Това обстоятелство се налага по лични мотиви на подзащитният ми.  Моля споразумението да бъде променено  в посочения смисъл.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се допусне промяна в споразумението в частта в  която обвиняемият ще търпи наказанието от с.Крапец в гр.Д., така както го заяви защитника на обвиняемия.

СЪДЪТ запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по досъдебно   производство №53/2016 г. по описа РУ гр.Шабла доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРИЕМА представеното в днешното съд.заседание  удостоверение за настоящ адрес ***.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ.С.:  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението, ведно с направените в съдебно заседание промени, относно задължителната регистрация по настоящ адрес ***. 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.И.К. се признава за виновен в това, че на 17.07.2016 г.  в с.К., общ.Ш., ул.“**“ №** в хотел „А.“, се е заканил с убийство на П.В.П. от гр.Д. (с думите „… ще те убия“ многократно, насочвайки ловна пушка „**“, кал.12 към нея и възпроизвеждайки изстрел) и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му престъпление по чл.144, ал.3 във връзка с ал.1  от НК. 

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

Страните се споразумяха, че за  извършеното  престъпление  по чл.144, ал.3 във връзка с ал.1 от НК  на обвиняемия К.И.К. да се определи  в съотвествие с разпоредбите на чл.381,  ал.4 от  НПК и чл.55, ал.1, т.2 от НК наказание – пробация със следните пробационни мерки:  „задължителна регистрация по настоящ адрес”***,  за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в  с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три)  пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца.

От престъплението не са причинени  съставомерни имуществени вреди.

Веществените  доказателства по делото -  1 бр.двуцевна ловна пушка „**“, кал.12 с фабр. №*****, 1 бр.гилза от патрон  кал.12 и 1 бр. патрон, кал.12 (съхранявани в РУ гр.Каварна), които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление, да се отнемат  в полза на държавата, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от  НК.

Разноските по настоящото производство в размер на 904,28 лева да се възложат на основание разпоредбата на чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия.

 

 

ПОДПИСИ:

 

ПРОКУРОР: СТЕФАН ПЕНЧЕВ ...............................

 

АДВОКАТ: К.В.С.   ..............................

 

ОБВИНЯЕМ: К.И.К. ...................................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл.381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.382 ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП Каварна, от една страна и обвиняемия по ДП №53/2016 г. по описа на РУ гр.Шабла, лично и представляван от защитника си адв.К.С. ***, по силата на което,

ОБВИНЯЕМИЯТ К.И.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен  адрес ***, със  средно образование, *****, неженен, неосъждан, ЕГН **********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 17.07.2016 г.  в с.К., общ.Ш., ул.“**“ №** в хотел „А.“, се е заканил с убийство на П.В.П. от гр.Д. (с думите „… ще те убия“ многократно, насочвайки ловна пушка „**“, кал.12 към нея и възпроизвеждайки изстрел) и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл.144, ал.3 във връзка с ал.1 от НК, ПОРАДИ КОЕТО на основание чл.144, ал.3 във връзка с ал.1 от НК, във вр. с чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, т.2 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:  „задължителна регистрация по настоящ адрес”***,  за срок от 6 (шест) месеца,за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се в с  явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 (три ) пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 (шест) месеца.

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от  НК, вещественото доказателство – 1 брой двуцевна ловна пушка „**“, кал.12 с фабр. №*****, 1 бр.гилза от патрон кал.12 и 1 бр. патрон, кал.12 (съхранявани в РУ гр.Каварна), които принадлежат на обвиняемия и са послужили за извършване на умишленото престъпление.

На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 904,28  лева (деветстотин и четири лева и двадесет и осем  стотинки) се възлагат на обвиняемия, платими в полза на Държавата, по сметка на РС Каварна. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи 14.30 часа.

Протоколът е изготвен на 19.01.2017 г.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

СЕКРЕТАР: ………………..