П Р О Т О К О Л

           гр. Каварна 22.03.2016г.

 

 Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  двадесет и втори  март    през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                                                                   Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  

  

при участието на секретар: Е.Ш.

и прокурора: ГАЛИН ГАВРАИЛОВ   сложи за разглеждане

НОХД № 90  по описа за 2016  година   докладвано от Районния съдия.

На именното  повикване в 10.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАВАРНА, редовно призована, представлява се от РАЙОНЕН ПРОКУРОР ГАВРАИЛОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ   А.В.М., редовно призован, явява се лично, представлява се от назначения по ДП №08/11.01.2016г. по описа на РУ Каварна служебен защитник адв.М.К. ***.

СЪДЪТ по хода на делото.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР -  Няма процесуални пречки, моля  да  се даде ход на делото.

АДВ.К.     -  Няма пречки, моля  да  се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

А.В.М. -  роден на ***г***,  настоящ адрес ***, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН:**********, моб.тел.****.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемия  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл.274 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл.275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП №08/2016г.  по описа  на  РУ гр.Каварна  между защитника на обвиняемия  А.В.М.  адв.М.  К. ***   и прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият  А.В.М., роден на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН:********** ***, е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна, чрез двужилен кабел СВТ-2Х2,5 кв.мм като едното жило се използва за „фаза“, а другото за „нула“, който е свързан от едната си страна за изолаторите на фасадата на къщата, а другата страна свързана към контакт ПКОМ, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -    престъпление по чл.234в,  ал.1 от НК.

Деянието е извършено умишлено.

За  извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК  на обвиняемия А.В.М. да му   се определи   наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК като бъде заменено наказанието  „лишаване от свобода“ с наказанието „ПРОБАЦИЯ“, като бъдат наложени следните пробационни мерки на

основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК:

-„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично /чл.42б, ал.1 от НК/.

-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

Да се наложи и наказание ГЛОБА в размер на 200 лeва (двеста).

Направени по делото разноски няма.      

Веществени доказателства – 1 брой двужилен кабел СВТ-2х2,5 кв.мм като едното жило се използва за „фаза“, а другото за „нула“, който е свързан  от едната си страна за изолаторите на фасадата на къщата, а другата  страна свързана към контакт ПКОМ на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК, да се отнеме в полза на държавата и да се унищожи.      

Причинените имуществени вреди  няма.                                                                

 

         РАЙОНЕН ПРОКУРОР – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

 

         АДВ.К.  -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

 

        ОБВИНЯЕМИЯТ   А.В.М.  заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

    РАЙОНЕН ПРОКУРОР:                                        ЗАЩИТНИК:

             (ГАЛИН ГАВРАИЛОВ )                                       (АДВ.М.К.)

 

                                                                                         ОБВИНЯЕМ:

                                                                                                 (А.М.)

 

                                                                                                                

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.В.М. -  роден на ***г***,  настоящ адрес ***, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН:********** се признава за виновен,  че на 11.01.2016г. в с.Белгун, общ.Каварна,  на ул.“****“ №**, е осъществил сам неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна, чрез двужилен кабел СВТ-2Х2,5 кв.мм като едното жило се използва за „фаза“, а другото за „нула“, който е свързан от едната си страна за изолаторите на фасадата на къщата, а другата страна свързана към контакт ПКОМ, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия -  престъпление по чл.234в,  ал.1 от НК.

За извършеното престъпление от обвиняемия  А.В.М.  на основание   по чл.234в, ал.1 от НК Съдът му определя    наказание с приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК като  заменя  наказанието  „лишаване от свобода“ с наказание „ПРОБАЦИЯ“ със  следните пробационни мерки на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК:

-„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 (шест) месеца и явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - два пъти седмично;

-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 (шест) месеца.

И  „ГЛОБА“ в размер на 200 лeва (двеста).

На основание чл. 53, ал.1, б.”а” от НК отнема в полза на държавата  веществено  доказателство  - 1 брой двужилен кабел СВТ-2х2,5 кв.мм като едното жило се използва за „фаза“, а другото за „нула“, който е свързан  от едната си страна за изолаторите на фасадата на къщата, а другата  страна свързана към контакт ПКОМ,  записано под № 2/2016г. в Регистъра за веществени доказателства  на КРС.

След влизане  на определението в сила  отнетото    в полза на държавата веществено  доказателство   да бъде   унищожено, като вещ  с незначителна стойност, съгласно чл.8, ал.2 от Инструкция за осъществяване на взаимодействието между Агенцията  за държавни вземания и ВСС. 

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл.382, ал.7, вр.чл.24, ал.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 90/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в  10.45 часа.

 

                

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:          

                                  

                                                                                                        

           СЕКРЕТАР: