П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 31.03.2016г.

 

            Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание  на тридесет и първи март  през две хиляди и шестнадесета  година  в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: СТЕФАН ПЕНЧЕВ  сложи на разглеждане  

НОХД № 93  по описа за 2016 година докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. КАВАРНА редовно призована се представлява от Прокурор при РП Стефан ПЕНЧЕВ.

            ОБВИНЯЕМИЯТ И.Г.С. редовно призован се явява лично, воден от органите на РУ на МВР гр. Каварна и с адв. С.В. от АК гр. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ -  Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  -  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице  процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 272 от НПК СЪДЪТ снема самоличността на обвиняемия.

И.Г.С. – ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Каварна, български гражданин, ромски произход, с постоянен и настоящ адрес ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 и чл. 255 от НПК председателят на състава проверява срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на обвиняемата  и констатира, че срокът е спазен.

На основание чл. 274 от НПК председателят на състава разяснява на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

СЪДЪТ докладва постъпило за одобрение споразумение за решаване на наказателно производство по  ДП № 24/2016г.  по описа  на РУ на МВР гр. Шабла между защитникът на обвиняемия  И.Г.С. и Прокурор при РП Каварна, съгласно съдържанието на което приемат за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият И.Г.С. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Каварна, български гражданин, с ромски произход, с постоянен и настоящ адрес ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан на 17.03.2016 г. в град Шабла, при условията на опасен рецидив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и подържал заблуждение у М.Н.Д. и Н.М.Д. от с. ***, общ. Шабла (че ще им продаде 20 литра бензин на цена 20 лева) и с това им е причинил имотна вреда в размер на 40 лева (по 20 лева на всеки един от тях).

 Престъпление по чл. 211, предл. второ във връзка с чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“ от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия И.Г.С. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 211, предл. второ във връзка с чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“ от НК да му бъде наложено в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип (на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС).

На основание чл. 59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“ да се приспадне времето, през което обвиняемият И.Г.С. е бил задържан – считано от 30.03.2016 г.

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

По досъдебното производство няма веществени доказателства и разноски.

       

ПРОКУРОРЪТ – Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

АДВ. В. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитнеят ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Г.С. заяви, че разбира в какво е обвинен, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и е съгласен   с тях, като доброволно се отказва от разглеждането на делото по общия ред и полага  подписа си под постигнатото споразумение.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

      ПРОКУРОР РП:                                                   ЗАЩИТНИК:

             (СТЕФАН ПЕНЧЕВ)                                                      (АДВ. С. В.)

 

 

                                                                                        ОБВИНЯЕМ:

                                                                                                           /И.С./                                                                                       

                                                                                       

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено  и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, съгласно съдържанието на което:

 ОБВИНЯЕМИЯТ И.Г.С. - ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Каварна, български гражданин, с ромски произход, с постоянен и настоящ адрес ***, с основно образование, безработен, неженен, осъждан се признава за виновен за това, че на 17.03.2016 г. в град Шабла, при условията на опасен рецидив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и подържал заблуждение у М.Н.Д. и Н.М.Д. от с. ***, общ. Шабла (че ще им продаде 20 литра бензин на цена 20 лева) и с това им е причинил имотна вреда в размер на 40 лева (по 20 лева на всеки един от тях).

 Престъпление по чл. 211, предл. второ във връзка с чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“ от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл.

За извършеното от подсъдимия И.Г.С. *** с ЕГН ********** престъпление по чл. 211, предл. второ във връзка с чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“ от НК СЪДЪТ му налага в съответствие с разпоредбите на чл. 381, ал. 4 от НПК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 (шест) месеца при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип (на основание чл. 60 и чл. 61 от ЗИНЗС).

На основание чл. 59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода“ приспада времето, през което обвиняемият И.Г.С. е бил задържан, считано от 30.03.2016 г.

       

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за прекратяване на съдебното производство по делото, поради постигнато между страните споразумение, поради което и на основание чл. 382 от НПК

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 93/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в 11.40  часа.

 

                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

              

                                                                                          СЕКРЕТАР: