П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна, 21.05.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание  на двадесет и първи май през две хиляди и деветнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА  сложи на разглеждане  

НОХД № 98  по описа за 2019 година, докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.  

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я.С. редовно призован се явява лично и се представлява от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв. И.Р. ***.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Да се даде ход на делото.

АДВ. Р. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК снема самоличността на обвиняемите.

С.Я.С., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. *-**, с адрес ***, български гражданин, турски произход, неженен, живее на семейни начала, с основно образование,  осъждан, безработен.

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия  в наказателния процес.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С. - Разбрах какви са правата ми. Не правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ запитва страните имат ли искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Р. - Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ ДОКЛАДВА сключеното между Бонка Костадинова - Белчева  прокурор при Районна прокуратура  гр. Каварна  и адвокат И.Р. – защитник на обвиняемия С.Я.С. споразумение по реда на чл. 381 от НПК, постигнато след приключване  на ДП № 64/2019 г. по описа на Районно управление  гр. Каварна за извършено от обвиняемите   престъпление по чл. 209 ал. 3 във вр. с ал. 1 от  НК.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли постигнатото между тях споразумение.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Господин Председател, поддържаме искането за одобряване на внесеното споразумение.  Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала  и моля да го одобрите.

АДВ. Р. -  Господин Съдия,  поддържаме искането за одобряване на споразумението. Подзащитният   ми се признава за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен   е  с тях и доброволно се отказва  от разглеждане на делото по общия ред. Считаме, че споразумението  не противоречи на закона и морала и моля да го  одобрите.

СЪДЪТ запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава  ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен   ли  са  с  тях и доброволно ли  е   подписал  споразумението. 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.  - Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по ДП № 64/2019 г. по описа РУ гр. Каварна доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Р.  -  Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия   право на последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.С. - Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва в протокола съдържанието на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я.С., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. *-**, с адрес ***, български гражданин, турски произход, неженен, живее на семейни начала, с основно образование,  осъждан, безработен се признава за виновен в това, че  на ***2019 г. в с. ***, общ. Каварна с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у И.С.Г. от същото село и с това му причинил имотна вреда в размер на 110 лв., като деянието представлява маловажен случай  - престъпление по чл. 209 ал. 3  във вр. с ал. 1 от НК.

Страните постигнаха съгласие по следното:

         Приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемия С.Я.С., ЕГН: ********** е извършил предвиденото в НК престъпление за което е обвинен.

          Деянието е извършено умишлено.

За извършеното от обвиняемия С.Я.С., ЕГН: **********  престъпление по чл. 209 ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК следва да се определи съответно наказание  -  „Пробация”.

На основание чл. 42 а ал. ІІ т. 1 и 2 от НК задължително се налагат пробационни мерки:

- т. 1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“  за срок от 1 (една) година,  с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т. 2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година.

          Направени по досъдебното производство разноски няма.

          Причинените с престъплението имуществени вреди общо в размер на 110 лв. са възстановени.

 (л.24,25,26 и 27 по делото – протоколи за доброволно предаване и приемно предавателен протокол)

 

 

ПОДПИСИ:

 

 ПРОКУРОР: БОНКА КОСТАДИНОВА                   ..……………..                             

 

АДВОКАТ: И.И.Р.                        ………………

 

ОБВИНЯЕМ: С.Я.С.               ……………….

 

СЪДЪТ, след полагане подписите на страните и като установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия    прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Каварна от една страна и обвиняемия по ДП № 64/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна  лично и представлявани  от защитниците си адв. И.Р. ***, по силата на което

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я.С., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. *-**, с адрес ***, български гражданин, турски произход, неженен, живее на семейни начала, с основно образование,  осъждан, безработен се признава за виновен в това, че  на ***2019 г. в с. ***, общ. Каварна с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у И.С.Г. от същото село и с това му причинил имотна вреда в размер на 110 лв., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание  чл. 209 ал. 3  във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание «Пробация», като на основание чл. 42 а ал. ІІ т. 1 и 2 от НК задължително му налага следните пробационни мерки:

- т. 1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***“  за срок от 1 (една) година,  с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- т. 2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 (една) година.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 98/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 15.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 21.05.2019 г.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: