П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 29.05.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание   на двадесет и девети май през две хиляди и деветнадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора: БОНКА КОСТАДИНОВА - БЕЛЧЕВА сложи на разглеждане  

НОХД № 99  по описа за 2019 година, докладвано от Районния съдия.        

На именното повикване в 13.01 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Каварна редовно призована се представлява от Прокурор Бонка КОСТАДИНОВА.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Д.А. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. М.В. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА - Да се даде ход на делото.

АДВ. В. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОКУРОР КОСТАДИНОВА – Господин  съдия, в предходно съдебно заседание поисках възможност да бъде изискано и представено допълнително доказателство във връзка с преценка възможността за приложение разпоредбите на чл. 88а и съответно за определяне на правилният начин на изтърпяване на наказанието, което бяхме предвидили със споразумението. Представям Ви от Окръжна прокуратура справка за изисканите данни, от които е видно, че по НОХД № 45/1995 г. на Окръжен съд Добрич с наложено наказание 13 години „Лишаване от свобода“ по отношение на А.А. наказанието е изтърпяно на 28.07.2002 г. с помощта на 599 дни от работа и с условно предсрочно освобождаване от три години, единадесет месеца и три дни, като с оглед на нормите на  чл. 88а считам, че в случая след представяне на периода на условното предсрочно освобождаване от 2002 г. – 3 години, 11 месеца и 3 дни следва да се считат от този момент 15 години, предвидени по чл. 82 и за съжаление с оглед на това няма възможност за приложение на тази разпоредба. Съответно се налага да бъде направена промяна по отношение начина на изтърпяване на наказанието, което трябва да стане ефективно. С оглед на това беше изготвено споразумение, като първоначално в разговор с обвиняемия той даде съгласието си. Беше му обяснено, че това е възможността по настоящото производство с оглед законовите норми, като към момента на днешно съдебно заседание същият желае делото да бъде разгледано по общия ред, тъй като оспорва факти по същество по делото, с оглед на което към настоящият момент не можем да Ви представим подписано коригирано споразумение, като моля настоящото производство да се прекрати и да внеса обвинителен акт срещу подсъдимия.

АДВ. В. – Нашето становище съвпада с това, което беше изразено от Районния прокурор. Моля делото да бъде прекратено и внесено с нов номер и разгледано по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.А. – Съгласен съм с казаното от моя защитник.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание от страна на Районна прокуратура гр. Каварна писмо № 293/2019 г. от 23.05.2019 г. от Окръжна прокуратура гр. Добрич.

С оглед изявлението на представителя на Районна прокуратура Каварна и становището на защитника на обвиняемия А.Д.А. СЪДЪТ счита, че не са налице процесуално-правни основания за приключване на производството по НОХД № 99/2019 г. по реда на глава XXIX от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 99/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, образувано по внесено спорязумение от Районна прокуратура Каварна за решаване на наказателното производство на основание чл. 381 във вр. с чл. 357 ал. 1 т. 4 от НПК по БП № 84/2019 г. по описа на РУ Каварна със страни Районна прокуратура Каварна и А.Д.А. с упълномощен защитник адв. М.В. от Адвокатска колегия гр. Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване или протест по реда на глава XXI от НПК в петнадесет дневен срок пред Окръжен съд гр. Добрич, считано от днес..

ДА СЕ ВЪРНЕ на Районна прокуратура гр. Каварна БП № 84/2019 г. по описа на РУ гр. Каварна.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.09 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.05.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: